Winkelmand (0)

Sluiten
Sorry, geen producten gevonden in winkelmand!

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Wijziging voorwaarden
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – Retouren
Artikel 6 – Conformiteit en garantie
Artikel 7 – Levering en uitvoering
Artikel 8 – Recht om bestelling te annuleren
Artikel 9 – Klachtenregeling
Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Artikel 1 – Definities

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

PRJCT AMS Webshop B.V is te bereiken via:
Adres: Gasthuismolensteeg 20, 1016 AN Amsterdam
Telefoonnummer: 020 330 7311
E-mailadres: webshop@prjctams.nl
KvK-nummer: 76325008
Btw-identificatienummer: NL 8605891101310 B01

Artikel 3 – Wijziging voorwaarden

PRJCT AMS Webshop B.V behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op vergoeding. De consument zal zelf dienen na te gaan of er geen veranderingen zijn aangebracht in de algemene voorwaarden van PRJCT AMS Webshop B.V.

Artikel 4 – Het aanbod

Alle producten die door PRJCT AMS Webshop B.V worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. Alle producten zijn 100% authentiek en worden verzonden in originele verpakking. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW (21%) en exclusief (eventuele) administratie, service en/of verzendkosten, tenzij expliciet anders is vermeld. De afbeeldingen en beschrijvingen zijn zo weergegeven dat zij een reëel beeld vormen van het door u aan te schaffen product.

Artikel 5 – Retourneren

PRJCT AMS Webshop B.V hanteert een 14 dagen bedenktijd. In die 14 dagen bedenktijd is het mogelijk om uw product om te ruilen voor een andere maat, kleur of terug te sturen voor een terugbetaling. Dit kan alleen als het product ongedragen is en met originele verpakking en kaartje wordt teruggestuurd. Dit kan alleen op eigen kosten en draagt de koper de verantwoordelijkheid voor het retouren van de bestelling en draagt de koper alle risico’s met betrekking tot zending.

PRJCT AMS Webshop B.V adviseert de koper het product met het bijgeleverde retourformulier terug te zenden. Zijn de producten beschadigd dan kan men contact opnemen met PRJCT AMS Webshop B.V waarna wij met een passende oplossing komen.

Artikel 6 – Conformiteit en garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

Bij het leveren van de bestelling rekent de ondernemer verzendkosten. De hoogte hiervan hangt af van het land van bestemming.

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Om problemen te voorkomen omtrent de levering (foutief ingevoerde adressen, geen personen aanwezig op verzendadres, etc.) dient een koper de adresgegevens correct in te voeren. Bij onjuiste of foutief ingevoerde adresgegevens is PRJCT AMS Webshop B.V niet aansprakelijk voor de vertraagde levertijd van de bestelling.

Artikel 8 – Recht om bestelling te annuleren

Wij, PRJCT AMS Webshop B.V, behouden ons expliciet het recht om een bestelling te annuleren zonder verantwoordelijk te zijn voor kosten en schade in de volgende situaties:
– Wij hebben geen betaling ontvangen via onze payment provider
– Het product is niet meer op voorraad
– De vermelde prijs was onjuist

Artikel 9 – Klachtenregeling

Heeft de consument een dusdanige vervelende ervaring met onze klantenservice gehad dan bieden wij je de mogelijkheid om een klacht te mailen naar webshop@prjctams.nl met in de titel: Klacht (ordernummer). Wij bespreken deze klachten intern en geven hier een terugkoppeling op binnen 10 werkdagen. PRJCT AMS Webshop B.V probeert altijd een gepaste oplossing te bieden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

PRJCT AMS Webshop B.V is alleen aansprakelijk als er duidelijke nalatigheid en slordigheid, in afhandeling van zijn klanten, kan worden verwezen.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze online winkel de uiterste zorg is nagestreefd, sluit PRJCT AMS Webshop B.V iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Met inzage en opstelling van deze algemene voorwaarden zijn alle rechten en plichten van koper (consument) en PRJCT AMS Webshop B.Vals verkoper (ondernemer) opgenomen en verplicht deze plichten na te komen en rechten te respecteren. Hierbij hopen wij op een betrouwbare en langdurige relatie, om u te voorzien in uw behoefte van onze producten.

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtnemer (ondernemers) en de opdrachtgever (consument) is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in plaats van de opdrachtnemer (ondernemer).